UW KONINKRIJK KOME! (is dat, is dat mijn Koning?)

Het stukje uit het Onze Vader over Gods koninkrijk is in de tijd waarin we nu leven wel heel actueel. Overigens is dat in eerdere tijden ook zo geweest in oorlogen en bij aanslagen. Echter met het geweld in onze tijd en eigenlijk heel dichtbij bidden we dit stukje met extra aandacht. Hoe zit het met de macht op aarde. Zeker gezien in bijbels licht? En hoe zit het met Gods macht? Voor veel mensen is God machteloos, als Hij al bestaat.

We kijken naar drie topmomenten uit het leven van de Here Jezus. Die momenten nemen ons mee naar een drietal bergen. Wat vertellen die ons over Gods almacht?

 

Eerste berg: verzoeking: over de aarde willen heersen

In Mattheus 4: 8-11 zien we Jezus op een berg. De duivel had Hem meegenomen en Jezus mocht al het mooie van de aarde zien. En Jezus kreeg het aanbod, dat Hij daarover mocht heersen. Stel je voor: alle macht over de hele wereld. En dat in de handen van Jezus. We weten hoeveel goeds Hij gedaan heeft in zijn leven. Dat zou mooi geweest zijn: alle koninkrijken onder zijn bewind! Hij moest alleen maar voor de duivel knielen. Ofwel: de macht aan de duivel opdragen. Duivelse macht. Hoe herkenbaar in deze tijden. Jezus doet hier niet aan mee. Zo’n machthebber wil en mag Hij niet zijn. Zo’n eigenzinnige acht leidt tot dood en verderf. Over actueel gesproken: kijk de wereld maar in en zie de duivelse slagvelden. Jezus deed daar niet aan mee.

 

Tweede berg: in de veilige bubbel bij de Here Jezus

In Mattheus 17:1-8 staan we op de tweede berg. Wij zien hier met Petrus, Johannes en Jacobus de hemelse heerlijkheid. Een stukje hemel op aarde! Dat willen we, zoals Petrus het voorstelt graag vasthouden. Daar lijkt niets mis mee, omdat vast te willen houden. Zo lijkt het. Er is echter meer aan de hand. Wie Jezus vast wil houden, die kan niet blijven staan bij mooie momenten, maar die zal meegaan met de Here. En de vraag is: willen wij dat wel? Wat is daar nou mis mee. Het is toch mooi om iets geweldigs mee te maken met Jezus? Ja dat is inderdaad prachtig, maar de verleiding is groot, dat we naar het geloof net zo gaan kijken als naar alle mooie aardse dingen: het is ontroerend, verkwikkend, versterkend. Er komt echter een stem, die zegt: Luister naar Hem, naar Jezus en er was niemand, dat Jezus alleen. En Hij verbergt zich in alle geweld niet in een veilige omgeving.

De derde berg: Golgotha: daar komen de heiligheid van Jezus en de drama’s op de aarde bijeen.

We kijken naar Mattheus 17:1-8. Met Jezus gaan we van die wondermooie berg af naar het gewone leven toe. Sterker nog: we gaan naar een andere berg toe met Jezus. Naar Golgotha. En de vraag is, of we dat wel willen. We weten van Petrus, dat hij er zeer veel moeite mee had. We gaan naar de berg, waar je niet zijn wilt. Willen we dat wel; willen we mee in de dood van Jezus Christus? Op het eerste gezicht niet. Maar het is wel de geloofswerkelijkheid. Wie luistert naar de Here Jezus gaat met Hem mee. En Hij gaat met ons mee! En Hij neemt ons mee naar een andere berg, naar Golgotha. En wat blijkt op die berg? Daar wordt de Here Jezus gekruisigd. We kijken nog eens nader.

 

We zien het kruis op Golgotha. We zien het bord boven zijn hoofd. Hij wordt gekruisigd, omdat Hij de Koning der Joden is. Waarom is Hij de Koning der Joden? Omdat Hij de plaats inneemt van zijn volk in alle verdrukking, pijn en lijden. Niet een schitterend koningschap met pracht en praal, begeerlijker dan goud. Nee, een koningschap in ellende, verachtelijker dan vuilnis. Daar kom je uit als je Jezus volgt. Daar kom je uit, als ook voor jou geldt: er is niemand, dan Jezus alleen. Daar heeft Hij alle verzoekingen definitief achter zich gelaten. Daar is geen begeerte of luister, daar is niets aantrekkelijks, daar wend je je hoofd af. Dat hoort tot de beelden, waarvan de op televisie waarschuwen, dat ze te erg zijn om naar te kijken. Juist door van alles af te zien, wat maar enigszins mooi is, is Jezus de ware Koning geworden. Dat was Hij niet zomaar. Dat was Hij door zijn kruisiging. Als we ons afvragen waar Jezus is in het oorlogsgeweld, dan is het niet in een machtige bunker waar Hij kan heersen over anderen. Hij is ook niet in de pracht en praal van het showleven, waar alles blinkt en glanst. Nee: Hij is in de droogtegebieden in Afrika, Hij is in de metrogangen in Kiev. Hij staat wanhopig aan de Poolse grens. Daar is Jezus. Zo heeft Hij de macht van de duivel met al zijn verleidingen weerstaan en overwonnen. Met hem mogen we toeleven en zelfs toesterven naar zijn Koninkrijk.

DAT IS, DAT IS MIJN KONING! https://youtu.be/6jOYCRwf3Mo

 

Frans Borsje (voorganger en oproep chauffeur)