Uváznuti

Před nekolika léty jsem jel se svým velkým nákladákem, převážeje dvanáctitunový autojeřáb s vysokym stĕženĕm. Když jsem se přibližil k železničnímu viaduktu, zpomalil jsem jízdu a byl jsem s to situaci zvládnout. Jelikož ovšem kt se trochu svažoval, uvázl jsem nĕkolik posledních centimetru. Myslel jsem si: “Silným trhnutím se odtud opĕt dostanu ven”. Proto jsem silným ûderem přidal plyn. Panečku! Výsledek byl, že jsem se dostal do ještĕ vĕtsí Pasti!

Podél velkého viaduktu se roztahoval ještĕ jiný, docela ûzký viadukt, kterého jsem si nejprve nevšiml. Jakmile stĕžeň autojeřábu se dostal zpod velkého viaduktu, vypéroval vzhůru, prĕsnĕ do mezery mezi dvĕma viadukty. Náklaďák se již nemohl hnout ani kupředu ani dozadu. Nechal jsem proto splasknout pneumatiky autojeřábu ûplnĕ a pneumati-ky nákladáku částečne. Tímto způsobem se mi podařilo vyváznout z nesnází

Pozdĕji jesm dostal mapu do auta, na níž byly uvedeny témĕř všechny železniční přejezdy a viadukty. Byly tam také naznačeny průjezdné profily.

Uváznutí

Přešne tak jak se mi vedlo s náklaďákem, je tomu v životĕ. Rovnĕž v životĕ je možné uváznout. Svou vlastní vinou se človĕk muze dostat do nesnází a potom se pokoušet vyváznout chytráctvím z obtíží. Nĕkdy se zdá, že se to dokonce daři. Ale to je omyl! Dřive nebo pozdĕji se každý kdo jedná neupřímnĕ, dostane do svízelné situace, z niž si sám nemůže pomoci.

Tak tomu bylo také v mém životĕ. Nebyl jsem upřmny a potom jsem se z tĕžkostí snažil vykroutit. Mezi mnou a mou manželkou nastalo odcizení .. Způsob mého života mi postupnĕ podkopával zdraví. Jednu vec jsem vedel jisre: “Moje jednání nebylo správné”.Chtel jsem se napravit, ale nevĕdĕl jsem jak začít. Když jsem se snažil polepsit se, zjistil jsem znovu a znovu, ze jsem neuspĕl. Tím či oním způsobem jsem vždy selhal.

Mozná, že jsi i ty mĕl takové zkušenosti a že i ty jsi z toho zoufalý a ze ses ocitl na mrtvém bodĕ. Jestliže tomu tak je a jestliže si opravdu přeješ se zmĕnit, pak existuje ještĕ jiná cesta. Je to Cesta, na níž nikdy neuvázneš. Pán Ježíš je ta Cesta. On řekl, že každý, kdo je unaven a obtížen břemeny, může přijít k Nĕmu. On slibuje klid a pokoj srdce.

Můj život se nakonec přece jen zmĕnil. Vyznal jsem Bohu svou neupřímnost a jiné své hříchy a rĕkl jsem Mu, že hledám pokoj a že potřebuji odpuštĕnî všech svých provinĕnî, jichž jsem se ve svém živote dopustil. Podĕkoval jsem Mu také, ze Pán Ježíš zemřel za mé hřchy a ze třetího dne vstal z mrtvých. Bůh mi tehdy odpustil mé hríchy a daroval mi nový život.

Naše manželství je nyní krásnĕjšî nez v dobĕ naši prvnî zamilovanosti. To, co jsem s lidmi mohl urovnat, jsem tak dobře jak bylo možné, dal do pořádku. Bůh mi dal opravdu nový život. On chce učinit totéž s tvým životem. Vyhledej si klidné mîsto kde můžeš být sám s Bohem a mluv k Nĕmu. Nenî důležité zda voláš hlasitĕ, nebo zda tiše šeptáš.

On slyšî všechno co Jemu řekneš ze srdce. On ti odpovî tîm, že dá tvému srdci pokoj, jestliže to mysliš ŭpřímnĕ. Vzpomînáš si ještĕ na tu mapu v mém autĕ? Vždy jsem si ji nejprve prostudoval než jsem se rozhodl jet se svým nákladákem se zvláštĕ vysokým nákladem přes nĕjaký pochybný prejezd nebo viadukt.

V současné dobĕ mám u sebe ještĕ jinou knihu.

Je to Bible. Čtu v ni 0 Božî lásce ke mnĕ a o Jeho plánu s mým životem. Bible je mi nezbytným Pruvodcem, který mĕ chránî před duchovnîm uváznutím.

Uvaznuti nebo…

Bible hovoři o dvou cestách: o prvni cestĕ pravi:

“Nékdy se človĕku zdá cesta přimá, ale nakonec přivede k smrti”. (Příslovi 14 : 12)

Tou druhou cestou, na níž Bible chce upoutat pozornost, je Pán Ježíš.

On praví: “Já jsem ta Cesta … ” (Evangelium podle Jana 14 : 16). “Kdo vĕří ve Mne, i kdyby umřel, bude žit. A každý, kdo žije a vĕří ve Mne, neumře na vĕky … ” (Evang. podle Jana 11 : 25, 26).

Kterou z tĕchto dvou ces si zvolíš? Obrať se, začni znova a vydej se na správnou cestu.

Martien Stam, řidič kamionu

Nový život je to možné?  Klikněte zde

    k dispozici zdarma: