Er is een spreekwoord dat zegt dat alle wegen naar Rome leiden.

Volgens een kinderliedje ligt deze weg ergens tussen Keulen en Parijs. Maar we willen het hier niet hebben over de weg naar Rome maar over de weg van Rome, beter gezegd: de romeinse weg.

Die weg vinden we beschreven in een brief die bijna 2000 jaar geleden door een Joodse Rabbi is geschreven aan een groep mensen in de stad Rome, de hoofdstad van het toenmalige Romeinse rijk. In die brief beschrijft de rabbi Shaoel -bij velen beter bekend met de naam Paulus- op een heel eenvoudige manier deze Romeinse weg. Iedereen die deze Romeinse weg volgt vindt het pad dat naar het eeuwige leven leidt. Zijn boodschap komt in feite neer op drie punten.

1 – Voor God is niemand rechtvaardig,

… gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook niet een,
Romeinen 3:10
Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods,
Romeinen 3:23.
Daarom, gelijk door een mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben.
Romeinen 5:12

2 – Maar God heeft ons Zijn grote liefde getoond,

God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.
Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn.
Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft;
Romeinen 5:8 -10.
Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.
Romeinen 6:23
Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Romeinen 10:17.

3 – Het antwoord is aan ons

Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.
Romeinen 10:9,10,13 en 17.

Iedereen die zelf geen Bijbel heeft kan je er hier  een gratis aanvragen.

Als je een Chauffeursbijbel weg wilt geven aan een ander dan kun je die bij ons met een korting op de verkoopprijs kopen.  Stuur dan even een mailtje naar: order@truckplus.org

Voor andere materialen verwijzen we naar onze Webwinkel