Navigeren door de de Bijbel.

 

Nou kennen jullie misschien Gerard de Vries wel met het verhaal over de soldaat die een spel kaarten https://youtu.be/gPDeLNL5doo had meegenomen naar de kerk en daar de afbeeldingen bekeek. Hij vergeleek de afbeeldingen met personen en gebeurtenissen uit de Bijbel en moest zich verantwoorden bij de sergeant. Ik heb geen spel kaarten maar ik wil  jullie graag iets over mijn werk als vrachtwagenchauffeur vertellen en hoe ik sommige dingen die ik onderweg zie of iets wat met mijn werk te maken heeft vergelijk met wat er in de Bijbel staat.

 

We gaan op reis!

Als eerste wil ik het over het navigatiesysteem hebben.

Daar kun je je bestemming op invoeren en als je goed naar die stem luistert brengt dat apparaat je feilloos op je eindbestemming. Je moet zelf wel blijven opletten want we kennen de filmpjes wel waarin een auto geparkeerd staat in een heg, zo van, sla hier af naar links en iemand gooit gelijk zijn stuur om.

Zo is het ook met dat andere navigatiesysteem de “Bijbel”.

Als je daar ook op je bestemming wil komen moet je ook goed naar die Stem luisteren, de stem van Jezus. Maar ook hier moeten we zelf goed opletten.

Jezus brengt je ook feilloos op je eindbestemming , misschien via de kortste of de snelste route maar altijd via de meest optimale route.

Nu is het zo dat ik meestal naar het oosten rijd waar de zon opkomt en dat ik telkens weer zie hoe het licht de duisternis verdrijft en dat brengt ons bij Johannes 1:5, En het Licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen en vers 9, Dit was het Waarachtige Licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. En bij Johannes 8:12, Ik ben het Licht der wereld, wie Mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen.

Dan ga ik laden en rij ik weer terug richting het westen en dan zie ik vaak machtige wolkenpartijen en dan denk ik eraan dat Jezus eenmaal weer terug komt op de wolken des Hemels en dat brengt ons bij Mattheüs 24 : 30, En dan zal aan de Hemel het teken van de zoon des mensen verschijnen en dan zullen alle stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En 1 Thessalonicenzen 4: 17, Daarna zullen wij de levenden die overgebleven zijn samen met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heere in de lucht . En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.

Als ik hier aan denk dan is dat zo groot dat ik hier niet over door kan denken, men kan zich hier geen voorstelling van geven alleen maar geloven.

Nu kom ik onderweg ook veel gebods- en verbodsborden tegen en dat brengt ons bij Exodus 20: 1-17, de wet van de 10 geboden.

 

 

En daar staat kort samengevat:

1 – Jullie mogen geen andere goden hebben dan Mij alleen.
2 – Maak geen godenbeelden, ga ze niet aanbidden en dienen
3 – Misbruik Gods naam niet
4 – Houd je aan de heilige rustdag, die dag is voor Mij
5 – Heb respect voor je vader en moeder en zorg voor hen
6 – Dood niemand
7 – Wees niet ontrouw aan je man of vrouw.
8 – Steel niet.
9 – Beschuldig niemand van iets wat niet waar is
10 – Wees niet jaloers op wat iemand anders heeft.

Dat brengt ons ook bij Mattheüs 22:36-40, waar het grote gebod staat:

U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand, dit is het eerste en grote gebod en het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Nu worden we op onze rit ook weleens stilgezet door bv. een file of in ieder geval iets waar je geen invloed op hebt. Zo worden wij op onze geestelijke weg ook wel eens stilgezet door bv, ziekte , een sterfgeval of ook iets waar wij geen invloed op hebben. Dat brengt mij bij de bekering van Saulus.

Hij dacht dat hij een strijder voor de Heere was door zijn jagen en moorden op de volgelingen van Jezus maar hij was een strijder tegen de Heere. Dat brengt ons bij Handelingen 9:3 en 4, toen hij werd stilgezet. En plotseling verscheen hem een licht vanuit de hemel en toen hij op de grond gevallen was hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolg je Mij? Maar hij geloofde direct nadat hij gevraagd had: wie bent U Heere? ‘Hij werd een uitverkoren instrument’ door de Heere genoemd, vers 15 maar hij moest wel veel lijden voor de Naam van de Heere, vers 16

Als we in de file staan kunnen we natuurlijk ook van de goede weg afgaan, we nemen een afslag en denken, we komen er binnendoor ook wel maar je navigatiesysteem begint tegen te sputteren,

‘keer om’ zegt hij dan, je zit op een doodlopende weg, keer zo snel mogelijk om.

En dan doe je dat en je voegt weer in op de juiste weg. Het is vaak ook beter om rustig te wachten want binnendoor is het ook vaak druk en je schiet er niks mee op. Zo is het ook in ons geestelijk leven, we gaan ook wel eens van de goede weg af en volgen een andere maar dat is altijd  ook een doodlopende weg en als we dan terugkeren straft Jezus ons niet maar Hij zegt dan, fijn dat je er weer bent, Ik heb je gemist, voeg maar weer in.

Als ik om me heen kijk op de snelweg zie ik veel weilanden, middenbermen en groenstroken. Nu hebben we de afgelopen 3 maanden veel zon en weinig regen gehad, gevolg hiervan was dat alles verdorde en verdroogde. Maar wat een wonder, het heeft ongeveer 2 weken geregend en je ziet alles weer groen worden, alles begint weer te leven. Dat bracht mij op de gedachte dat het water wat valt levend maakt. Alles was dood en het water maakt het weer levend. Zo komen we bij Johannes 4, de Samaritaanse vrouw. In vers 10 zegt Jezus, Als u de gave van God kende en wist Wie Hij is Die tegen u zegt, geef Mij te drinken, u zou het Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw vraagt dan, waar hebt U dan het levende water vandaan? Jezus antwoord dan, Ieder die van dit water drinkt zal weer dorst krijgen maar wie drinkt van het water dat Ik hem geven zal krijgt in eeuwigheid geen dorst meer. Het zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot het eeuwige leven.

Als we een  verkeersovertreding maken en we worden aangehouden dan krijg je meestal een boete, je word gestraft, maar zo niet bij Jezus, Hij vergeeft alleen maar, en dat brengt me bij Johannes 8: 3-11 de overspelige vrouw. Nou is de overtreding natuurlijk niet te vergelijken maar toch.

De schriftgeleerden en Farizeëen brachten een op heterdaad betrapte overspelige vrouw bij Jezus en zeiden dat zij volgens de wet van Mozes gestenigd moest worden en vroegen Jezus om een antwoord zodat ze Hem [Jezus] konden vervolgen, maar Jezus kende hun gedachten en zei: wie van u zonder zonde is werpe de eerste steen. En zij gingen weg de een na de ander. Jezus zag de vrouw en vroeg, waar zijn zij die u aanklaagden, heeft niemand u veroordeelt? En zij zei dat ze weg waren gegaan en dat niemand haar heeft veroordeeld. Jezus zei toen, zo veroordeel ik u ook niet, ga heen en zondig niet meer. Nu zal oom agent dat misschien ook wel zeggen maar je bent dan wel in het bezit van een ‘prent’. Zo niet bij Jezus, Hij vergeeft om niet.

Nou krijgen we ook wel eens pech onderweg en dan bellen we meestal iemand om ons te komen helpen, een garage of de wegenwacht en dat brengt ons bij Lukas 10:25–37.

 

 

 

De barmhartige Samaritaan. Er was iemand overvallen en ze hadden hem voor dood achtergelaten.

Er kwamen verschillende mensen langs maar iedereen ging aan hem voorbij tot er een Samaritaan langskwam en hem hielp, zijn wonden verzorgde en hem naar een herberg bracht en ook nog voor hem betaalde. Nu waren de joden en samaritanen niet bepaald vrienden van elkaar maar diegenen die de joodse man voorbij liepen en hem niet hielpen volgden de wet niet die zegt dat je je naaste moest helpen. Jezus liet eigenlijk een vijand de wet naleven en mede joden en zelfs joodse leiders die langskwamen schoten tekort. We moeten dus ongeacht wie het ook is altijd onze naaste liefhebben.

Er zitten ook mooie grote spiegels op mijn vrachtwagen en toen ik daarover nadacht was dat wel ingewikkeld om daar iets over te bedenken. Ik had ooit weleens iets gelezen over een spiegel, de wet houd je een spiegel voor of je kunt gaan lijken op Jezus, jezelf spiegelen aan Hem maar het was niet eenvoudig om daar iets bij te zoeken totdat jij, Pieter mij op de kerkenraadsvergadering een antwoord gaf zonder dat je dat zelf in de gaten had. We hadden het over 2 Korinthe 4, de schat in de aarden kruiken en toen ging je even naar 2 korinthe 3:18 Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. Zo gebruikt God mensen zonder dat ze dat zelf weten door een woord, een gebaar of even wat aandacht voor een ander.

Wanneer wij een goede spiegel zijn kunnen de mensen Jezus Christus in ons zien, niet in ons gezicht maar naar hetgeen wij spreken/zeggen

Wij ontvangen in ons hart de heerlijkheid van Christus. Wanneer wij een goede spiegel zijn dan kunnen anderen in ons Christus zien. Dat kan men niet aan de buitenkant zien, maar via het horen naar het Woord dat wij spreken. Dit is een ideaal beeld. De bedoeling van ons leven is dat wij in ons hart het Woord van het nieuwe verbond (het Licht, Christus, de Geest) ontvangen, opdat het er weer uitkomt; dat wil zeggen door het oor erin en door de mond er weer uit. M.a.w. met het oor horen en met de mond spreken van datgene waar het hart vol van is. Het spreken moet zoveel mogelijk zonder bedekking gedaan worden. Op deze wijze worden wij van gedaante veranderd. Als wij een bedekking over ons hart leggen, waardoor wij niet meer het volle Woord van God spreken (het volle licht uitstralen), dan is het gevolg daarvan dat dat Licht ons ook niet meer bereikt. Wanneer wij een bedekking over ons hart leggen kan er niets meer uit, maar er kan ook niets meer in. Als men een gordijn voor een spiegel hangt kan er in die spiegel niets meer weerspiegeld worden. Dat is het risico dat wij lopen. Als wij het Woord Gods niet (willen, kunnen, durven) doorgeven zoals wij het hebben ontvangen, dan is dat meteen de belemmering voor heel ons geestelijk leven. Wij ontvangen dan ook niets meer. Dat is de reden waarom de Korinthiërs verder niets meer ontvangen. Zij hebben wel gaven van profetie, maar het werkt niet. Zij geven dat Woord niet door en daarom ontvangen zij niets. Het gaat erom dat wij veranderd zouden worden naar hetzelfde beeld en dat Christus in ons weerspiegeld zou worden. Die verandering is van heerlijkheid tot heerlijkheid. “Van heerlijkheid tot heerlijkheid” betekent “van het oude verbond tot het nieuwe verbond”. Die verandering van gedaante gaat niet alleen over een werk dat wij eventueel doen. Ook niet over een functie die wij eventueel hebben. Het gaat erom wie wij zijn of wie wij worden. Het gaat erom of wij als gelovige naar dit beeld in gedaante veranderd worden. Dat betreft niet slechts onze omstandigheden of onze bediening (hoewel het dat is), maar het betreft onze aard (ons wezen, onze inwendige mens). Door deze verandering wordt ook bepaald wie wij zullen zijn. Het gaat niet buiten ons om, maar het heeft betrekking op onze inwendige mens.

Nu heb ik ook prachtige luchthoorns op mijn vrachtwagen en ik kan jullie verzekeren wanneer ik die gebruik het horen en zien jullie vergaat, zo hard gaan die dingen en dat brengt ons bij Numeri 10 waar gesproken word over twee zilveren trompetten om de gemeente samen te roepen en het kamp op te breken, het geldt dus als een waarschuwing zo van: let op er gaat iets gebeuren.

En het brengt ons bij Openbaring 8:6-13 de zeven engelen met de 7 bazuinen, u wel bekend en ik ga nu ook even naar 1 Korinthe 15:52 waar staat: In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin zullen wij niet alleen ontslapen maar ook veranderd worden. En we gaan naar 1 Thessalonicenzen 4:16, Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel.

Nu heb ik nog èèn ding en dat is dat ik op de snelweg weleens een afgesloten rijbaan zie en deze zijn vaak d.m.v. matrixborden afgesloten met een rood kruis en dat brengt me bij Jezus.

Hij is gekruisigd voor ons en onze zonden, Zijn bloed heeft gevloeid om ons te reinigen en dat kruis is bloedrood. Het doet me denken aan Abraham die zijn zoon Isaak zou offeren voor de Heere maar God greep op het juiste moment in. Hij was ook bereid, zowel Abraham als Izaak door het geloof.

God gaf ook Zjn zoon, zij waren beide ook bereid om te doen wat gedaan moest worden namelijk het redden van de mensheid. Als wij maar blijven zien op dat bloedrode Kruis dan kunnen wij niet anders dan knielen bij dat Kruis en vergeving vragen voor al onze zonden en dan hoop en bid ik dat Jezus zegt, ‘sta op‘ en vul hier je eigen naam maar in’: je zonden zijn vergeven, Ik heb voor je betaald, je hebt je bestemming bereikt! AMEN.

 

Gebed:

Trouwe God en Vader in de hemel, wij hebben een kleine reis mogen maken door Uw Woord. Wilt U als Grote Navigator ons voorgaan en ons leiden door Uw Zoon Jezus Christus.

Wij zijn hier bij elkaar om even uit te rusten, even weg van alle hectiek van ons dagelijks leven en iets te vertellen over ons persoonlijk leven en over de richting die U wilt dat wij gaan met Uw gemeente. U bent nu in ons midden Heer en wilt U ons de rust, kracht en wijsheid geven die we zo hard nodig hebben. Geef ons een goede tijd samen waarin U centraal staat.

Wilt U ook de weg voor ons vrij maken als we uitgenodigd worden aan uw tafel. Wilt U alle wegversperringen en obstakels uit de weg ruimen Heer zodat we ongehinderd naar U kunnen gaan. Zegen zo dit samenzijn in de vergeving van al onze zonden door Uw Zoon Jezus Christus, Amen.